آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isumbras Took III

آرشیو برچسب: Isumbras Took III

ایزومبراس توک سوم (یازدهمین تاین شایر از خاندان توک)

یازدهمین تاین خاندان توک و بیست و سومین تاین شایر، پسر ایزنگریم توک دوم. او دو پسر داشت که پسر کوچکش، باندوبراس، با نام بولرورر معروف شد. سالهای تاین بودن ایزومبراس سالهای سختی بود، پسرش باندوبراس دسته اورکها را در نبرد دشتهای سبز عقب نشاند. پس از او پسر بزرگش فرومبراس جانشینش شد.

ادامه مطلب »