خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایبون (یکی از دو پسر میم)

ایبون (یکی از دو پسر میم)

وقتی میم به همراه پسرانش خیم و ایبون بوسیله گروه یاغیان تورین تعقیب شدند، دو برادر در مه گریختند. در هنگام دویدن تیری به خیم اصابت کرد، اما ایبون زنده ماند و خانه خونبهای پدرش را با تورین و یاغیان شریک شد. در زمستان دو دورف-خرد برای پیدا کردن ریشه ها بیرون رفتند و بوسیله گروه اورکها دستگیر شدند.

میدانیم که میم با لو دادن تورین به اورکها زنده ماند، اما سرنوشت ایبون مشخص نیست. بعدها در نارگوتروند میم به هورین گفت:”من آخرین کس از مردمانم هستم”، پس ایبون در آن زمان زنده نبوده. اینکه ایبون به دست گروه اورکها کشته شده یا بعدها در واقعه دیگری کشته شده مشخص نیست.

درباره اله سار