خانه - آرشیو برچسب: Ibun

آرشیو برچسب: Ibun

ایبون (یکی از دو پسر میم)

وقتی میم به همراه پسرانش خیم و ایبون بوسیله گروه یاغیان تورین تعقیب شدند، دو برادر در مه گریختند. در هنگام دویدن تیری به خیم اصابت کرد، اما ایبون زنده ماند و خانه خونبهای پدرش را با تورین و یاغیان شریک شد. در زمستان دو دورف-خرد برای پیدا کردن ریشه ها بیرون رفتند و بوسیله گروه اورکها دستگیر شدند.

میدانیم که میم با لو دادن تورین به اورکها زنده ماند، اما سرنوشت ایبون مشخص نیست. بعدها در نارگوتروند میم به هورین گفت:”من آخرین کس از مردمانم هستم”، پس ایبون در آن زمان زنده نبوده. اینکه ایبون به دست گروه اورکها کشته شده یا بعدها در واقعه دیگری کشته شده مشخص نیست.