خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان دورین (مهمترین خاندان در میان دورفها)

خاندان دورین (مهمترین خاندان در میان دورفها)

اخلاف دورین بی مرگ را که پادشاهی بر مردمان دورین بین ایشان موروثی بود خاندان دورین می نامیدند. ترور، تراین دوم و تورین دوم معروف به سپربلوط همگی از اعقاب دورین بودند.

درباره اله سار