خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - صخره شاخ آواز (شالوده و بنیاد قلعه ی شاخ آواز)

صخره شاخ آواز (شالوده و بنیاد قلعه ی شاخ آواز)

در قسمت شمالی گودی هلم صخره ای قرار داشت که قلعه شاخ آواز بر روی آن بنا شده بود. همچنین دیواری که به سد هلم معروف بود از همین صخره آغاز می شد.

درباره اله سار