آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هولمان گرین هند (از بزرگترین باغبانان هابیتون)

هولمان گرین هند (از بزرگترین باغبانان هابیتون)

گرین هندها همگی فرزندان هولمان گرین هندد بودند و نوه همنام او حداقل سومین نفری از این خاندان بود که از باغهای هابیتون باغبانی میکرد. هولمان در زمان بیلبو و یا حتی پدر او بانگو بگینز باغبانی بگ اند را بر عهده داشت و او بود که در سال ۲۹۴۱ د.س یکی از اقوامش به نام هام فست گمجی را به عنوان شاگرد خود به بگ اند آورد. سرانجام هم هام فست و پس از او پسرش سام وایز تبدیل به باغبانان بگ اند شدند.
با نکته سنجی در می یابیم که هولمان نیز در سرنوشت جنگ حلقه ایفای نقش کرده است، زیرا روزی در بهار ۲۹۴۱ د.س که گندالف به بگ اند آمده بود و بیلبو برای جشن سال نو الفها به سفر رفته بود، گندالف سر گفتگو را با هولمان باز کرد و حرفهای هولمان گندالف را به کشاندن پای بیلبو به سفر تنها کوه تشویق نمود، و طی این سفر بود که حلقه یگانه پیدا شد و به همین وسیله نیز سارون شکست خورد. شاید اگر سخنان هولمان نبودند، تمامی سرزمینهای غربی تحت سایه قدرت سارون فرو می رفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...