خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هابیتهای بری (مردمان کوچک اطراف تپه بری)

هابیتهای بری (مردمان کوچک اطراف تپه بری)

در اواسط دوران سوم دسته هایی از هابیتها در بری ساکن شدند که آنها را به نام هابیتهای بری می شناختند.

درباره اله سار