خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه هابیتون (تپه روی بگ اند)

تپه هابیتون (تپه روی بگ اند)

در شمال شهر هابیتون تپه هابیتون قرار داشت که هابیتهای این شهر، آنرا تپه می نامیدند. بانگو بگینز سمیالهای مشهور و مجلل بگ اند را در زیر این تپه حفر نموده بود.

درباره اله سار