خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاب گمیجه (ریسمان باف تایفیلد)

هاب گمیجه (ریسمان باف تایفیلد)

عهد: در ۲۸۴۶ د.س به دنیا آمده است
نژاد: هابیتها
شاخه: هابیتهای شایر
خاندان: گمیجه
معنی: هاب احتمالا شکلی مخفف و تحریف شده از رابین است و گمیجه نیز تغییر یافته نام گمویچ است، روستایی که هاب در آن به دنیا آمده بود
لقب: گمیجی پی

هاب، پسر وایزمن گمویچ، به همراه خانواده اش از گمویچ به تایفیلد کوچ کردند تا زندگی بهتری در پیش بگیرند. هاب در تایفیلد به کار ریسمان بافی پرداخت و صاحب پسری به نام هابسون شد که هابسون نیز پدر هام فست گمجی و پدربزرگ سام وایز، از یاران حلقه، بود.
در سالهای پایان عمر، هاب لقب جدیدی پیدا کرد و آن گمیجی پیر بود که تغییری بود در نام گمیجه (و نام گمیجه خود تغییری از نام گمویچ). این لقب بعدها به صورت نام فامیل مشهور گمجی در آمد.