خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیتلوم (سرزمینهای مه آلوده شمال بلریاند)

هیتلوم (سرزمینهای مه آلوده شمال بلریاند)

در شمال بلریاند و در محاصره کوههای ارد وترین سرزمینی خاکستری و مه آلوده به نام هیتلوم قرار داشت که تحت تسلط فینگولفین و مردمان وی بود.

درباره اله سار