خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیسیمه (از ماههای زمستان در تقویم گوندور)

هیسیمه (از ماههای زمستان در تقویم گوندور)

در تقویم کارگزاران گوندور، یازدهمین ماه سال هیسیمه نام داشت که پس از نارکوئلیه و پیش از رینگاره قرار میگرفت. در تقویم جدید، هیسیمه مطابق است با بازه زمانی بین ۲۲ اکتبر و ۲۰ نوامبر.

درباره اله سار