خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیسیمه (از ماههای زمستان در تقویم گوندور)

هیسیمه (از ماههای زمستان در تقویم گوندور)

در تقویم کارگزاران گوندور، یازدهمین ماه سال هیسیمه نام داشت که پس از نارکوئلیه و پیش از رینگاره قرار میگرفت. در تقویم جدید، هیسیمه مطابق است با بازه زمانی بین ۲۲ اکتبر و ۲۰ نوامبر.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...