خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه جاسوسان (تپه نگهبانی نارگوتروند)

تپه جاسوسان (تپه نگهبانی نارگوتروند)

فینرود فیلاگوند در زمان بنای دژ خود در نارگوتروند، تپه ای نیز در سمت شرق آن درست کرد که آنرا آمون اتیر می نامیدند. از بالای این تپه دیده بانان بر دشتهای حفاظت شده تالات دیرنن نگهبانی می دادند. مهمترین نقش این تپه در تاریخ، پس از سقوط نارگوتروند اتفاق افتاد، زیرا بر روی این تپه بود که نیه نور، دختر هورین تالیون و خواهر تورین تورامبار، دچار افسون گلاورونگ شد و همه خاطرات خود را فراموش کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...