خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هروگریم (شمشیر تئودن)

هروگریم (شمشیر تئودن)

شمشیر تئودن که گریمای مار زبان چندین سال آن را پنهان نموده بود، هروگریم نام داشت. پس از آنکه تئودن به وسیله گندالف درمان شد، شمشیر را دوباره یافت و با آن به نبرد هورنبورگ و همچنین نبرد دشت پله نور تاخت.

درباره اله سار