خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هنت آنون (پنجره ای رو به غروب)

هنت آنون (پنجره ای رو به غروب)

یکی از آخرین پناهگاههای مردان گوندور در ایتیلین در اواخر دوران سوم. نام آن به معنی پنجره رو به غرب یا غروب است و این به دلیل آبشاری بود که از مقابل دریچه ای که در غرب آن قرار داشت به پایین می ریخت و آنرا از چشم خادمان سارون مخفی می نمود.

درباره اله سار