خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هلوین (درخشان ترین ستاره واردا)

هلوین (درخشان ترین ستاره واردا)

نامی که مردم سرزمین میانه به ستاره ای که امروزه سیریوس نامیده شده و در صورت فلکی سگ قرار دارد داده بودند. معنی نام آن آبی سرد و یخ زده می شود.

درباره اله سار