خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - همسون گمجی (بزرگترین پسر هام فست گمجی)

همسون گمجی (بزرگترین پسر هام فست گمجی)

بزرگترین برادر سام وایز گمجی که به تایفیلد نقل مکان کرد تا همراه عمویش اندوایز به کار ریسمان بافی بپردازد.

درباره اله سار