آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - همسون گمجی (بزرگترین پسر هام فست گمجی)

همسون گمجی (بزرگترین پسر هام فست گمجی)

بزرگترین برادر سام وایز گمجی که به تایفیلد نقل مکان کرد تا همراه عمویش اندوایز به کار ریسمان بافی بپردازد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...