خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هام فست گاردنر (نوه هام فست گمجی که به یاد او نامگذاری شده بود)

هام فست گاردنر (نوه هام فست گمجی که به یاد او نامگذاری شده بود)

یکی از پسران سام وایز گمجی و رزی کاتن که به یاد پدربزرگش هام فست گمجی نامیده شد.

درباره اله سار