خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گریم‌اسلید (موطن گریم‌بولد)

گریم‌اسلید (موطن گریم‌بولد)

شهری از روهان و میهن گریم‌بولد. هرچند که مکان دقیق آن هیچگاه مشخص نشده است، بخاطر ارتباط آن با گریم‌بولد، می‌توانیم مطمئن باشیم که واقع در فولد غربی است، منطقه‌ای که میان ادوراس و گودی هلم مستقر است. نام آن، از نامِ شخصیِ گریم گرفته شده است (یحتمل نام کسی که مؤسس گریم‌اسلید است و به صورت بالقوه، نام یکی از اجداد گریم‌بولد) و اسلید به معنای دامنه یک دره یا بیشه است. پس با کمی حدس و حدود، ما ‌می‌توانیم موقعیت گریم‌اسلید را در دامنۀ کوه‌های سفید قرار بدهیم، تقریباً جایی در جنوب شرقی گودی هلم.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...