خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - رئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)

رئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)

نامی که به رهبر شایر در زمان تسلط نیروهای سارومان داده می‌شد. نام دست نشانده او لوتو سکویل بگینز.