خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - رئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)

رئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)

نامی که به رهبر شایر در زمان تسلط نیروهای سارومان داده می‌شد. نام دست نشانده او لوتو سکویل بگینز.

درباره 3DMahdi