خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 12)

کوه ها و تپه ها

ستون‌ آسمان (منل‌تارما ی نومه‌نور)

نامی که به کوه بلند و ستون‌مانندی داده بودند که یکه و تنها در سرزمین‌های سلطنتی، در میانه‌ی نومه‌نور قرار داشت. به زبان الفی، آن را منل‌تارما می‌خواندند.

پلوری (کوهستان دفاع)

حصار کوهستانی آمان، که والار مقابل مفاسد ملکور افراشتند. بلندترین نقطه‌ی پلوری، یعنی تنیکوئتیل، مکانی بود که عمارت‌های مانوه و واردا قرار داشتند.

نکته:

مکان کوهستان کبیر هیارمن‌تیر با قطعیت ثبت نشده است. توصیف آن، تلویحی اشاره می‌کند که در رشته‌‌کوه پلوری باشد ولی چنین حدسی از قطعیت بسیار فاصله دارد.

اودون (دره‌ی پشت دروازه‌های موردور)

دره‌ی عمیقی در شمال غربی موردور که در محل برخورد ارد لیتویی و افل دوات شکل گرفت و مورانون به نگهبانی دروازه‌ی شمالی‌اش ایستاده بود.

تریهیرنه (شمالی ترین قله کوهستان سپید)

تریهیرنه نامی بود برای سه قله با دامنه پرشیب که بر فراز آبکند گودی هلم قرار داشتند. این کوهها شمالی ترین قلل کوههای سپید هم به شمار می رفتند و لذا مشخص کننده انتهای جنوبی شکاف بزرگ روهان هم بودند. نام تریهیرنه از انگلیسی قدیم اخذ شده و معنی آن سه شاخ است.