خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Z - زیراک زیگیل (سیم کوه)

زیراک زیگیل (سیم کوه)

نام دورفی برای کوهستان کلبدیل یا سیم کوه، در بالای قلمرو دورفهای خازاد-دوم. بر قله آن برج دورین قرار دارد، و گندالف در این مکان با بلای جان دورین پیکار کرد.

درباره اله سار