خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - مارها (نژاد اژدهایان)

مارها (نژاد اژدهایان)

نام نژاد اژدهایان و به ویژه‌ انواع بدون بال آن‌ها از جمله، خود گلائرونگ بود که روی زمین می‌خزیدند.

درباره اله سار