خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ووزه جنگلی (موجودات وحشی در اعماق جنگل)

ووزه جنگلی (موجودات وحشی در اعماق جنگل)

موجوداتی انسان‌مانند، پشمالو و وحشی که می‌گفتند در خفا و در تاریکی اعماق جنگل زندگی می‌کردند. ووزه‌ی جنگلی موجودی برگرفته از ادبیات عامه‌ی بریتانیاست ولی سائروس در دوریات، از این نام برای طعنه زدن به ظاهر نامرتب و خسته‌ی تورین استفاده کرد. ووزه‌های جنگلی با دروئداین، انسان‌های جنگلی که عموماً مردم روهان به آن‌ها ووزه می‌گفتند نیز در ارتباط است.

درباره اله سار