خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - گرگ‌سواران (گابلین‌هایی که در نبرد، سوار گرگ‌ها می‌شدند)

گرگ‌سواران (گابلین‌هایی که در نبرد، سوار گرگ‌ها می‌شدند)

ارک‌ها و گابلین‌هایی که اندام کوچکی داشتند سوار بر گرگ‌های وحشی به نبرد می‌رفتند.

درباره اله سار