خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سایه‌های بال‌دار (نزگول سوار بر موجودات بال‌دار)

سایه‌های بال‌دار (نزگول سوار بر موجودات بال‌دار)

نامی برای نزگول پس از آن که با مرکب‌های بال‌دار و خوفناک خود به آسمان نیز وارد شدند. نام مذکور به ویژه بر هراس و خوف عمیقی اشاره می‌کرد که در ببیندگان زیر پای ایشان می‌انگیخت.

درباره اله سار