خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویل ویت‌فوت (شهردار میکل دلوینگ)

ویل ویت‌فوت (شهردار میکل دلوینگ)

شهردار میکل دلوینگ (و به همین ترتیب شهردار شایر) در زمان جنگ حلقه. او را به عنوان چاق‌ترین هابیت در فاردینگ غربی می‌شناختند و از روی محبت، ویل پیر یا فلوردامپلینگ پیر صدایش می‌کردند. یکی از اولین کسانی که در زمان حکومت شارکی بر شایر در هلفدونی افتاد همو بود ولی از این تجربه جان به در برد.

درباره اله سار