خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - صحرا (دشت رووانیون)

صحرا (دشت رووانیون)

اصطلاحی برای آن دسته از سرزمین‌های سرزمین میانه که در شرق کوهستان مه‌آلود بود. «صحرا» احتمالاً معادل وسترون برای کلمه‌ی الفی رووانیون است.

درباره اله سار