خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - صحرا (دشت رووانیون)

صحرا (دشت رووانیون)

اصطلاحی برای آن دسته از سرزمین‌های سرزمین میانه که در شرق کوهستان مه‌آلود بود. «صحرا» احتمالاً معادل وسترون برای کلمه‌ی الفی رووانیون است.