خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - مردان وحشی جنگلی (نامی برای دروئداین در روهان)

مردان وحشی جنگلی (نامی برای دروئداین در روهان)

در پایان دوران سوم، باقی‌مانده‌ی دروئداین هنوز زیر پای کوهستان سفید، در سرزمین‌های غربی زندگی می‌کردند. نژاد آن‌ها عجیب و باستانی بود که قرابت غیرعادی با طبیعت داشت و از نیروهای یگانه‌ای بهره می‌برد. مردان شمالی که در روهان ساکن بودند تا زمان جنگ حلقه هیچ از اجداد خود نمی‌دانستند و تصور می‌کردند چیزی بیش از دد و دام نباشند. به همین روهیریم‌ها، آن‌ها را مردان وحشی جنگل می‌خواندند.

درباره اله سار