خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ولکام «ویل» کاتن (برادر دهقان کاتن)

ولکام «ویل» کاتن (برادر دهقان کاتن)

دومین پسر هولمان کاتن از بای‌واتر و کوچک‌ترین برادر دهقان تولمان و عموی رز، عروس سم گمجی. از زندگی او چندان چیزی در دست نیست جز آن که می‌دانیم در سال ۲۹۴۶، پنج سال پس از برادر بزرگ‌ترش به دنیا آمده و بر حسب تصادف، دقیقاً پس از ماجراجویی بزرگ بیل‌بو بوده است. خانواده‌ی کاتن بومی بای‌واتر بودند بنابراین قاعدتاً ولکام نیز در همان دهکده زندگی می‌کرد. مشخص نیست از وی کسی به جا ماند یا نه ولی حداقل نام ولکام ادامه‌ی حیات داد؛ برادرش، تولمان، دومین پسرش را به یاد او «ولکام» نام نهاد.

درباره اله سار