خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وت‌وانگ (سرزمین مردابی بزرگ پایین امین موییل)

وت‌وانگ (سرزمین مردابی بزرگ پایین امین موییل)

نامی در زبان غربی برای مرداب‌های پایین امین موییل که الف‌ها آن را نیندالف می‌خواندند.