خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دروازه‌ی غربی موریا (درهای دورین)

دروازه‌ی غربی موریا (درهای دورین)

ورودی غربی خزد-دوم قدیمی که دورف‌ها هنگام تجارت با الف‌های اره‌گیون در دوره‌ی دوم از آن استفاده می‌کردند.

درباره اله سار