خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - نیلوفرهای آبی (گل‌های شناور تالاب و رود)

نیلوفرهای آبی (گل‌های شناور تالاب و رود)

گل‌های آبی که به دلیل برگ‌های گرد و صافشان شهرت داشتند و بر سطح تالاب‌ها و رودهای آرام شناور بودند. گل‌های آنان به رنگ‌های بسیار بود ولی ظاهراً گلدبری، دختر رود به نیلوفرهای سفید علاقه‌ی عجیبی داشت. تام بامبادیل، به کرانه‌های پایین‌تر ویتی‌ویندل می‌رفت تا برایش نیلوفرهای سفید جمع کند و هنگام بازگشت از یکی همین سفرهای گردآوری نیلوفر بود که فرودو و همراهانش را دید و از بیدمرد پیر نجات داد.

ظاهراً گلدبری از نیلوفر ابی برای ساخت دوباره‌ی خانه‌اش در رود استفاده می‌کرد. وقتی تام، هابیت‌ها را به خانه‌ی خود آورد، گلدبری را دیدند که احاطه‌ی نیلوفرهای شناور در ظرف‌های سفالی نشسته است.

مانند بسیاری از گیاهان و گل‌ها، نیلوفرهای آبی در سرزمین‌های سبز ایتیلین، کتار رود آندویین می‌روییدند. فرودو و سام، مدت‌ها پس از ملاقات با تام و گلدبری، برگ‌های پهن این گیاه را دیدند که در رود آرامی که به رود بزرگ می‌ریخت شناور بود.

درباره اله سار