خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سرپرست شفاخانه‌ها (درمان‌گر اعظم میناس ‌تیریت)

سرپرست شفاخانه‌ها (درمان‌گر اعظم میناس ‌تیریت)

عنوانی که به درمان‌گر اعظم شفاخانه‌ها در میناس‌ تیریت داده بودند. مقامی که قدرت و اختیاری نیز داشت.

درباره اله سار