خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - جنگ دورف‌ها و ارک‌ها (منازعه‌ی زیرزمینی بزرگی که به طبع مرگ ترور درگرفت)

جنگ دورف‌ها و ارک‌ها (منازعه‌ی زیرزمینی بزرگی که به طبع مرگ ترور درگرفت)

جنگ بزرگ اواخر دوره‌ی سوم میان دورف‌ها و ارک‌ها که به واسطه‌ی قتل شاه ترور به دست رییس ارک‌ها، آزوگ تسریع یافت و نه سال به طول انجامید. در نهایت، در نبرد ناندوهیریون، ارک‌ها شکست خوردند.