خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - چشم انداز ایلوواتار (چشم اندازی پیش از آفرینش از جهان)

چشم انداز ایلوواتار (چشم اندازی پیش از آفرینش از جهان)

چشم انداز ایلوواتار، چشم اندازی از جهان بود که ایلوواتار از نوای آینور به وجود آورد و بعدها توسط وی درعمل آمد.

درباره اله سار