آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وانیار (مردمان اینگوه)

وانیار (مردمان اینگوه)

نژاد: الفها
معنی: مردمان بور (اشاره به موهای روشن این شاخه از الفها)
نام های دیگر: الفهای روشن، الفهای بور
یادداشت: وانیار کلمه جمع است، مفرد این کلمه وانیا و صفت نسبی آن وانیارین است

وانیار اولین الفهایی بودند که سفر بزرگ از کوئیوینن به سمت غرب را به اتمام رساندند و بزرگترین الفهای برین به شمار میروند. رهبر آنها اینگوه، لقب شاه برین الفها را یدک میکشد و بر تانیکوئتیل، پایین تر از تالارهای مانوه میزید.
همه وانیار سالهای قبل از آغاز دوران اول به والینور رفتند و هرگز هم آنجا را ترک نکردند. لذا هیچگاه در تاریخهای سرزمین میانه نامی از آنها برده نمیشود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...