خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاکوئنتا (داستان قدرتها)

والاکوئنتا (داستان قدرتها)

داستان قدرتها نوشته ای است که در آن تمامی چهارده والار به همراه مهمترین مایار معرفی و توصیف شده اند.

درباره اله سار