آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاندیل اهل نومه نور (نخستین پادشاه آندونیه)

والاندیل اهل نومه نور (نخستین پادشاه آندونیه)

پدر والاندیل الاتان نومه نوری و مادرش نیز سیلمارین دختر تار-الندیل شاه نومه نور بود. والاندیل بنیانگذار خاندانی بود که بر آندونیه، شهری که بر سواحل غربی جزیره النا قرار داشت حکمرانی میکردند. با وجودیکه او به خاندان سلطنتی تعلق نداشت، اما همیشه او و اعقابش از نزدیک ترین افراد به خاندان سلطنتی و از مهمترین اعضای شورای حکومتی بودند. سیلمارین، مادر والاندیل، فرزند ارشد تار-الندیل بود ولی چوگان سلطنت طبق قوانین جانشینی در آن زمان به برادر کوچکتر وی، منلدور رسید. این قوانین بعدها تغییر کردند، ولی اگر در زمان مرگ تار-الندیل قوانین به آن شکل بودند، عصای سلطنت به سیلمارین، و پس از او به والاندیل و اعقاب او میرسید. هرچند که سالها پس از والاندیل، اخلاف او خود سلسله ای پادشاهی بنا نهادند. در نسل بدون انقطاع او الندیل، اولین شاه برین دونادان در سرزمین میانه به چشم میخورد. پس از الندیل ایسیلدور و پسرش که او نیز والاندیل نام داشت و به همین ترتیب تا آراگورن.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...