خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوگ‌لوک (یکی از اوروک‌-های سارومان)

اوگ‌لوک (یکی از اوروک‌-های سارومان)

اورکی در خدمت سارومان. رهبر دسته‌ی اورکی بود که مری برندی‌باک و پیپین توک را در دروازه‌ی گالن گرفتند.

درباره اله سار