خانه - آرشیو برچسب: Uglúk

آرشیو برچسب: Uglúk

اوگ‌لوک (یکی از اوروک‌-های سارومان)

اورکی در خدمت سارومان. رهبر دسته‌ی اورکی بود که مری برندی‌باک و پیپین توک را در دروازه‌ی گالن گرفتند.