آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تومهالاد (دشتی در شمال نارگوتروند)

تومهالاد (دشتی در شمال نارگوتروند)

تومهالاد دشتی در کرانه غربی رود ناروگ بود که به گینگلیت، یکی از شاخه های ناروگ محدود می شد. شهرت این دشت به این دلیل است که آخرین دفاع ناامیدانه نارگوتروند در برابر حمله گلاورونگ در این دشت صورت گرفت، نبردی که اورودرت در آن کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...