آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توئیله (نام کوئنیایی بهار)

توئیله (نام کوئنیایی بهار)

توئیله اولین فصل سال الفی بود، به مدت ۵۴ روز که معادل بازه ۸ آوریل تا ۳۱ می امروزی قرار می گرفت. توئیله نام کوئنیایی این فصل بود که در زبان سینداری، اتوئیل نامیده می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...