خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاک بورو (شهر بزرگی در زیر سمیالهای بزرگ)

تاک بورو (شهر بزرگی در زیر سمیالهای بزرگ)

تاک بورو یکی از مهمترین و قدیمیترین شهرهای فاردینگ غربی شایر بود. سمیالهای بزرگ در این شهر قرار داشتند که محل اقامت تاریخی خاندان توک، خاندان تاینهای شایر بودند.

درباره اله سار