خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - مسافران (چهار هابیت یاران حلقه)

مسافران (چهار هابیت یاران حلقه)

در شایر به چهار هابیتی که جزء یاران حلقه بودند مسافران میگفتند: فرودو بگینز، سام وایز گمجی، پره گرین توک و مریادوک برندی باک.

درباره اله سار