خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - ترجمه از الفی (شروع سیلماریلیون)

ترجمه از الفی (شروع سیلماریلیون)

ترجمه های الفی سه جلد کتابی بودند که بیلبو بگینز در ریوندل از متون باستانی الفی ترجمه کرد و منشا و منبع داستانهای سیلماریلیون بودند.

درباره اله سار