خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تپه های برج (امین براید در غرب شایر)

تپه های برج (امین براید در غرب شایر)

تپه های برج نامی است برای امین براید، تپه ای در غرب شایر که در آن سه برج باستانی ساخته الفها قرار داشتند که سنگ الندیل، آخرین پلان تیر شمال در آنها بود.

درباره اله سار