خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توک (خاندان تاینهای شایر)

توک (خاندان تاینهای شایر)

خانواده توک خانواده ای قدیمی از هابیتهای شایر بودند که در تاک بورو در فاردینگ غربی ساکن بودند. از زمان ایزومبراس اول بزرگ خاندان توک به عنوان تاین شایر شناخته می شد.

درباره اله سار