خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تولمان گاردنر (کوچکترین فرزند سام وایز گمجی)

تولمان گاردنر (کوچکترین فرزند سام وایز گمجی)

تولمان گاردنر سیزدهمین و کوچکترین فرزند سام وایز گمجی و رز کاتن بود که به نام پدربزرگش، تولمان کاتن مهتر نامگذاری شده بود.

درباره اله سار