خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تول براندیر (جزیره ای که در میان انسانها تیندراک نامیده می شد)

تول براندیر (جزیره ای که در میان انسانها تیندراک نامیده می شد)

تول براندیر نام جزیره ای بکر و مرتفع بود که در رود آندوین در میان دو تپه آمون هن و آمون لاو و بر فراز آبشارهای رائوروس قرار داشت.

درباره اله سار