خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تینوویل (نامی که برن بر لوتین نهاد)

تینوویل (نامی که برن بر لوتین نهاد)

برن، هنگامی که اولین بار لوتین را در جنگلهای دوریات ملاقات کرد، او را تینوویل یعنی بلبل خطاب کرد.

درباره اله سار